Twist.01 đến từ Berliner

:shamrock: Đây chỉ là một trong hàng nghìn thiết kế Twist của Berliner. Chiều dài 9 mét, Twist.01 tạo thành một chướng ngại vật ngoài đời thực cao trên không trung ba mét.

:sunflower: https://www.berliner.com.vn/ceria-berliner-products/detail/Twist.01.html

tw


:globe_with_meridians: https://www.berliner.com.vn
:inbox_tray: [email protected]
:phone: (+84236) 651 3333 / (+84236) 652 3333