👩‍🦽𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐢̣ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐝𝐮̣𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐭𝐚̣̂𝐭 - 𝐂𝐄𝐑𝐈𝐀 𝐔𝐍𝐈

Người khuyết tật hòa nhập, bình đẳng với cộng đồng thể hiện ở chỗ họ có quyền và được tạo điều kiện tham gia mọi hoạt động của đời sống xã hội, trong đó có các hoạt động thể dục - thể thao. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, hoạt động thể thao cho người khuyết tật vẫn chưa được quan tâm đúng mức, khiến đời sống tinh thần và hoạt động rèn luyện thể chất của họ còn gặp nhiều khó khăn.!

Với mong muốn và mục tiêu phục vụ và góp phần cải thiện sức khoẻ của cộng đồng, TNTY quan tâm và cung cấp các thiết bị dụng cụ thể thao hỗ trợ riêng cho những người khuyết tật. TNTY hy vọng rằng với các thiết bị hỗ trợ này, người khuyết tật sẽ có cơ hội tập luyện thể dục thể thao, cải thiện và duy trì sức khoẻ của mình.
:point_right:𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑻𝑵𝑻𝒀 đ𝒆̂̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏, 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ 𝒗𝒂̀ 𝒙𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒔𝒂̂𝒏 𝒄𝒉𝒐̛𝒊 đ𝒐̣̂𝒄 đ𝒂́𝒐 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒚́ 𝒕𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒃𝒂̣𝒏!
:office: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TNTY
:golf:Cung cấp và thiết kế thi công thiết bị sân chơi trẻ em trong nhà, ngoài trời; gym fitness; sàn EPDM !
:envelope_with_arrow: 𝐚𝐥𝐚𝐧@𝐭𝐧𝐭𝐲𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩.𝐜𝐨𝐦
:telephone_receiver:𝐙𝐚𝐥𝐨: 𝟎𝟗𝟏𝟗𝟗𝟕𝟏𝟎𝟎𝟏
:earth_americas:Website: [TNTY Group – Bringing harmony to the world]![1a|592x500]