Mức đóng Bảo hiểm xã hội năm 2022 thực hiện như thế nào?

Khi tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được đảm bảo, hỗ trợ một phần thu nhập trong lúc thai sản, ốm đau, tai nạn, nghỉ hưu… Vậy mức đóng BHXH trong năm 2022 của người lao động và doanh nghiệp là bao nhiêu?

Một số từ viết tắt:

Bảo hiểm xã hội: BHXH

Bảo hiểm thất nghiệp: BHTN

Bảo hiểm y tế: BHYT

Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: TNLĐ - BNN

1. Trường hợp tham gia BHXH bắt buộc

1.1. Người lao động Việt nam làm tại doanh nghiệp

Thời gian Người lao động Người sử dụng lao động
Hưu trí-tử tuất BHTN BHYT Hưu trí-tử tuất Ốm đau-thai sản TNLĐ-BNN BHTN BHYT
Từ 01/01/2022 - 30/6/2022 8% 1% 1,5% 14% 3% 0% 0% 3%
Từ 01/07/2022 - 30/9/2022 8% 1% 1,5% 14% 3% 0,5% hoặc 0,3% 0% 3%
Từ 01/10/2022 trở đi 8% 1% 1,5% 14% 3% 0,5% hoặc 0,3% 1% 3%

Căn cứ: Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, Nghị định số 58/2020/NĐ-CP , Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021, Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021.

1.2. Cán bộ, công chức, viên chức

Người lao động Người sử dụng lao động
Hưu trí-tử tuất BHTN BHYT Hưu trí-tử tuất Ốm đau-thai sản TNLĐ-BNN BHTN BHYT
8% 1% 1,5% 14% 3% 0,5% hoặc 0,3% 1% 3%

Căn cứ: Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, Nghị định số 58/2020/NĐ-CP.

1.3. Người lao động nước ngoài

Thời gian Người lao động Người sử dụng lao động
Hưu trí-tử tuất BHYT Hưu trí-tử tuất Ốm đau-thai sản TNLĐ-BNN BHYT
Từ 01/01/2022 - 30/6/2022 8% 1,5% 14% 3% 0% 3%
Từ 01/07/2022 trở đi 8% 1,5% 14% 3% 0,5% hoặc 0,3% 3%

Căn cứ: Nghị định 143/2018/NĐ-CP, Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị định 58/2020/NĐ-CP.

2. Trường hợp tham gia BHXH tự nguyện

Theo Điều 87 Luật BHXH năm 2014, hằng tháng, người lao động tham gia BHXH tự nguyện sẽ phải đóng với mức sau:

Mức đóng/tháng = 22% x Mức thu nhập chọn đóng BHXH tự nguyện - Mức nhà nước hỗ trợ đóng

Trong đó:

- Mức thu nhập chọn đóng BHXH thấp nhất = Mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn

- Mức thu nhập chọn đóng BHXH cao nhất = 20 x Mức lương cơ sở

- Mức nhà nước hỗ trợ đóng là 30% (hộ nghèo) hoặc 25% (hộ cận nghèo) hoặc 10% (đối tượng khác) của mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Với mức chuẩn nghèo nông thôn năm 2022 là 1,5 triệu đồng/tháng và mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng, mức đóng BHXH tự nguyện năm 2022 của người lao động sẽ được xác định trong khoảng sau:

Đối tượng Mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu sau khi trừ tiền Nhà nước hỗ trợ Mức đóng BHXH tự nguyện tối đa sau khi trừ tiền Nhà nước hỗ trợ
Hộ nghèo 231.000 đồng 6.457.000 đồng
Hộ cận nghèo 247.500 đồng 6.473.500 đồng
Đối tượng khác 297.000 đồng 6.523.000 đồng

Trên đây là chi tiết mức đóng BHXH năm 2022 của cả người lao động và người sử dụng lao động.

Nguồn tham khảo: Luật Việt Nam - Ngày cập nhật: 03/01/2022.