Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà: Ai được nhận? Mức hưởng thế nào?

Mới đây, Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đã được ban hành. Theo đó, hàng ngàn lao động trên cả nước sẽ được Nhà nước hỗ trợ một phần tiền thuê nhà.

1. Những lao động nào được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà?

Quyết định 08/2022/QĐ-TTg đã quy định cụ thể 02 nhóm đối tượng được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà, bao gồm:

- Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp.

- Người lao động quay trở lại thị trường lao động.

Lưu ý: Chính sách hỗ trợ chỉ áp dụng với người lao động làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu kinh tế trọng điểm.

Điều kiện hưởng hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng được quy định như sau:

*Người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp:

Theo Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, những lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

1 - Ở thuê, ở trọ từ ngày 01/02/2022 đến ngày 30/6/2022.

2 - Làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng trở lên và bắt đầu thực hiện trước ngày 01/4/2022.

3 - Có thêm 01 trong 02 điều kiện sau:

+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ.

+ Không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: Có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ.

*Người lao động quay trở lại thị trường lao động:

Theo Điều 8 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, người lao động quay lại làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm sẽ được nhận hỗ trợ nếu có đủ các điều kiện sau:

1 - Ở thuê, ở trọ từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

2 - Làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng trở lên và thực hiện từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

Không tính trường hợp hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã ký và thực hiện trước đó.

3 - Có thêm 01 trong 02 điều kiện sau:

+ Đang đóng BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ.

+ Không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc hoặc là người lao động mới tuyển dụng và có ký hợp đồng nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc: Có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng tại tháng liền kề trước thời điểm lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ.

dieu-kien-huong-chinh-ho-tro-tien-thue-nha

2. Mức hỗ trợ tiền thuê nhà là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 5 và Điều 9 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, mỗi nhóm đối tượng người lao động lại có mức hưởng riêng. Cụ thể:

*Người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp:

Mức hỗ trợ = 500.000 đồng / người / tháng

*Người lao động quay trở lại thị trường lao động:

Mức hỗ trợ = 1.000.000 đồng / người / tháng

Thời gian hỗ trợ đối với mỗi người lao động là tối đa 03 tháng. Mỗi tháng, người lao động chỉ được trợ cấp 01 lần tương ứng với số tiền nêu trên.

Để nhận tiền hỗ trợ, người lao động chủ động làm đơn đề nghị hưởng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục của Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Sau khi điền đủ thông tin, người lao động xin xác nhận của chủ trọ rồi nộp lại cho người sử dụng lao động để tổng hợp danh sách và làm thủ tục hưởng với các cơ quan có thẩm quyền.

Nguồn tham khảo: Luật Việt Nam - Ngày cập nhật: 29/03/2022.