2 điều cần biết về tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 2022

Để đảm bảo cuộc sống cho những người đang hưởng lương hưu trong các giai đoạn trước, ngày 07/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng.

1. Tăng 7,4% mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 01/01/2022

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 108/2021/NĐ-CP đã ghi nhận:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12 năm 2021 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

Theo đó, những người đang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/01/2022 đều được tăng 7,4% so với mức hưởng của tháng 12/2021.

Đặc biệt, sau khi thực hiện điều chỉnh mức tăng 7,4% mà mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng vẫn thấp hơn 2,5 triệu đồng, người nghỉ hưu trước năm 1995 còn được tăng thêm với mức như sau:

- Tăng 200.000 đồng/người/tháng: Người có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống.

- Tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/người/tháng: Người có mức hưởng từ 2,3 - dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng.

2. Những ai được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 01/01/2022?

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 108/2021/NĐ-CP đã liệt kê cụ thể 07 nhóm đối tượng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/01/2022 được tăng mức hưởng gồm:

1 - Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

2 - Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 34/2019/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

3 - Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 613/QĐ-TTg năm 2010; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206-CP năm 1979 của Hội đồng Chính phủ.

4 - Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

5 - Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

6 - Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

7 - Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Nguồn tham khảo: Luật Việt Nam - Ngày cập nhật: 07/12/2021.